ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A Bitmen Kft. Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés, e-mail és tárhely) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön. Hatályos: 2009. augusztus 1. napjától.

1. AZ ÁSZF ALANYAI

1.1. Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a Bitmen Kft-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető).
1.2. Szolgáltató az a személy, aki az Előfizetővel megkötött Szolgáltatási keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja. 1.2.1. Szolgáltató neve: Bitmen Kft.
1.2.2. Szolgáltató címe: 1171 Budapest Nápoly u. 87.
1.2.3. Szolgáltató e-mail címe: info@bitmen.hu 1.3. Előfizető az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki a Szolgáltatóval megkötött Szolgáltatási Keretszerződés, illetve Szolgáltatási Szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi.
1.4. Előfizető lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött  

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre (a továbbiakban: Megrendelő lap).
2.2. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a Megrendelő lap alapján határozzák meg.
2.3. A Szolgáltatási Keretszerződés a “domain igénylő lap” Előfizető általi aláírásával jön létre.
2.4. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.
2.5. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető – a felmondási időt figyelembe véve – írásban felmondja.
2.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik új Megrendelő Lap kitöltésével.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI

3.1. Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha
3.1.1.1. elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit,
3.1.1.2. érvényes Szolgáltatási szerződéssel valamint Megrendelés Visszaigazolással rendelkezik.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1. Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver számítógépén web tárterület szolgáltatást biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki.

5. AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Szolgáltató a Megrendelő Lapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról 12 hónapra előre számlát állít ki, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni.
5.2. Az 5.1 pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.
5.3. Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesités nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.
5.4. A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, készpénz.

6. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben (“Megrendelő lap”) részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.
6.2. Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
6.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja – hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.
6.4. Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.
6.5. Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után azonnal használatba vehető.
6.6. Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben rögzített összeget Előfizető felé számlába állítani.
6.7. Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze – amennyiben erről Előfizetőt legalább 7 nappal előzetesen tájékoztatta.
6.8. Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja – esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.

7. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Előfizető kötelezettséget vállal a Megrendelő Lapon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetésére.
7.2. Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.
7.3. Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok, vagy a Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
8.2. A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról a Előfizetőt legalább 7 nappal előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.
8.3. A tárterület tartalmáért, Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.
8.4. A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
8.5. Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Előfizetőt köteles írásban értesíteni (levél, fax, vagy e-mail).
8.6. Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni (levél, fax, vagy e-mail).
8.7. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Budapest Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.
8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.

9. VIS MAJOR

9.1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
9.2. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.